Documents

Výroční zprávy

VZ MLK 2011

Výroční zpráva za rok 2011 popisuje aktivity a hospodářské výsledky klastru ve druhém roce jeho fungování. Naším záměrem je sdružovat v klastru malé a střední regionální lesnické firmy z Moravy a zlepšit tak jejich postavení na trhu lesnických služeb a zpracování dřeva, udržet místní zaměstnanost, a pomoci zvýšit jejich konkurenceschopnost v tvrdé soutěži s velkými nadregionálními lesnickými a dřevařskými společnostmi, jejichž chování na trhu má tendenci vytvářet monopol a likvidovat místní lesnické firmy.

VZ MLK 2012

Jednou z priorit MLK v roce 2012 bylo řešení postavení malých a středních podniků v LH ve vazbě na připravované nové operační programy ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství pro období 2014 – 2020. Firmy, členové klastru, se ve svém podnikání pohybují v hraniční oblasti mezi lesnictvím, dřevozpracujícím průmyslem, stavebnictvím a dalšími obory. Vzhledem k tomu, že lesní hospodářství primárně spadá pod resort zemědělství a dřevozpracující průmysl pod ministerstvo průmyslu a obchodu, často se potýkáme s problémem získat pro naše rozvojové projekty vůbec nějakou podporu z jednotlivých operačních programů, protože vlastně pořádně nepatříme pod žádný resort. Určitým řešením by mohlo být akceptování průřezovosti podnikání našich firem napříč obory, kdy ale celek je logicky poskládán z částí, které v podnikatelské činnosti firem na sebe navazují nebo se doplňují a pro firmu tak vznikají synergické efekty.

Stanovy

Stanovy MLK

Stanovy MLK upravují jeho organizační náležitosti, pravidla fungování a obsahují tyto údaje: 1. Název; 2. Sídlo; 3. Cíl činnosti; 4. Orgány sdružení a způsob jejich ustavování; 5. Určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení; 6. Zásady hospodaření; 7. Práva a povinnosti člena sdružení.